كل عناوين نوشته هاي پروفسور بالتازار

پروفسور بالتازار
[ شناسنامه ]
معرفي دو کانال بسيار خوب براي آموزش زبان ...... سه شنبه 99/1/12
افتتاح مرکز اعصاب و روان بانوان (يگانه) ...... جمعه 98/1/16
انجام پروژه هاي کيفي با NVivo ...... پنج شنبه 97/11/4
تعريف ويژگي ها براي مرجع داده هاي ورودي در NVivo قسمت سوم ...... پنج شنبه 96/12/24
تعريف ويژگي ها براي مرجع داده هاي ورودي در NVivo قسمت دوم ...... پنج شنبه 96/12/17
تشخيص پيکسل سوخته در محيط DOS ...... جمعه 96/12/4
آموزش NVivo (تعريف ويژگي هاي داده هاي ورودي 1) ...... جمعه 96/12/4
سرمشق اول (در دايره قسمت...) ...... شنبه 96/11/21
  ==>   ليست آرشيو شده ها